Personas datu pārzinis

Jūsu personas datu pārzinis ir SIA Digital Care ar biroja atrašanās vietu Varšavā (turpmāk tekstā: „mēs”). Ar mums ir iespējams sazināties sekojoši:
– pa pastu: Audēju str. 15-4, Rīga, LV-1050, Latvia
– elektroniski: contact@digitalcaregroup.com
– telefoniski: +48 22 716 20 55

Datu aizsardzības inspektors

Saskaņā ar Regulas 37. panta 1. punktu, datu pārzinis SIA Digital Care ir nozīmējis datu aizsardzības inspektoru. Datu subjekti var sazināties ar datu aizsardzības inspektoru visos jautājumos, kas saistīti ar viņu personas datu apstrādi un ar Regulu piešķirto tiesību īstenošanu.
SIA Digital Care Datu aizsardzības inspektors (DAI) ir Marek Pilc.
Lai varētu sazināties ar datu aizsardzības inspektoru, ir izveidota īpaša e-pasta adrese: iod@digitalcaregroup.com.
Datu subjekti var sazināties ar datu aizsardzības inspektoru rakstiski: Audēju str. 15-4, Rīga, LV-1050, Latvia, pievienojot norādi „Datu aizsardzības inspektors”.
Datu aizsardzības inspektors nodrošina pilnīgu konfidencialitāti saziņai ar datu subjektiem. Saskaņā ar Regulas 38. panta 5. punktu, datu aizsardzības inspektoram ir pienākums ievērot slepenību vai konfidencialitāti attiecībā uz sev uzticēto uzdevumu izpildi, atbilstoši Eiropas Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem.

Personas datu apstrādes mērķi, apstrādes tiesiskais pamats

Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus sekojošiem nolūkiem:
– atbildes sniegšanai uz Jūsu jautājumiem
– noslēgtā līguma nosacījumu realizēšanai
– mūsu juridisko saistību izpildei
– prasījumu izvirzīšanai un īstenošanai
– mūsu pakalpojumu pārdošanas un izmantošanas analīzei (kas ir uzņēmuma likumīgās intereses), kā arī mūsu produktu prezentēšanai un pakalpojumu piedāvāšanai (tiešā tirgvedība).

Personas datu glabāšanas termiņš

Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus līdz līguma darbības termiņa beigām. Pēc līguma termiņa izbeigšanās, personas dati tiks apstrādāti, lai aizsargātu pret iespējamiem prasījumiem līdz šo prasījumu noilguma termiņa beigām. Ciktāl Jūsu personas datu apstrādes pamatā ir piekrišana, mēs uzglabāsim datus tik ilgi, līdz izteiksiet iebildumu pret to apstrādi.

Personas datu saņēmēji

Mēs nosūtīsim Jūsu personas datus mūsu piegādātājiem, kuriem ir pasūtīta personas datu apstrādes pakalpojumu sniegšana (piemēram, IT pakalpojumu sniedzējiem, kurjeru pakalpojumu uzņēmumiem, reklāmas aģentūrām). Šādas struktūras apstrādās Jūsu datus tikai pamatojoties uz ar mums noslēgto līgumu, saskaņā ar mūsu norādījumiem un attiecībā uz mūsu sniegtajiem pakalpojumiem.

Personas datu nosūtīšana uz trešām valstīm

Pēc noklusējuma Jūsu personas dati netiek pārsūtīti ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ), un, īpašos gadījumos, dati var tikt nosūtīti uz trešajām valstīm (ārpus EEZ), ja tas ir nepieciešams līgumsaistību izpildei, to pieprasa likums vai ja esat devis savu piekrišanu. Grupas Digital Care pamatnostādnes par personas datu aizsardzību nodrošina atbilstību tiesību aktu noteikumiem (tostarp VDAR) par datu aizsardzības līmeni.

Datu subjekta tiesības

Saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi:
– Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos labot
– tiesības pieprasīt to apstrādes ierobežošanu vai dzēšanu
– tiesības iebilst pret datu apstrādi, ņemot vērā īpašu situāciju, kad mēs tos apstrādājam, pamatojoties uz uzņēmuma leģitīmām interesēm
– tiesības iesaistīt cilvēka darbību no mūsu puses attiecībā uz lēmumu, kas pieņemts pilnībā automatizētā veidā
– tiesības pieprasīt savu datu pārnesamību, ja tas ir tehniski iespējams, turklāt tiesības neattiecas uz datiem, kas saistīti ar komercnoslēpumu vai ir juridiski aizsargāti
– tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei, kas nodarbojas ar personas datu aizsardzību, t. i., Personas datu aizsardzības biroja priekšsēdētājam
Lai izmantotu iepriekš minētās tiesības, lūdzam, sazināties ar mums – kontaktinformācija norādīta 1. un 2. punktā.

Tiesības atsaukt piekrišanu

Ciktāl Jūsu personas datu apstrāde ir balstīta uz piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, turklāt piekrišanas atsaukšana neietekmē personas datu apstrādes tiesiskumu līdz piekrišanas atsaukšanas brīdim. Šādu piekrišanu iespējams atsaukt, iesniedzot paziņojumu:
– pa pastu: Audēju str. 15-4, Rīga, LV-1050, Latvia
– telefoniski: +48 (22) 716 20 55
– elektroniski: contact@digitalcaregroup.com
– izmantojot attiecīgo saiti, kas pievienota e-pasta ziņojumam

Pienākums norādīt personas datus

Jūsu personas datu sniegšana ir brīvprātīga, bet nepieciešama līguma izpildei. Ja izvēlēsieties nenorādīt personas datus, mēs nevarēsim atbildēt uz Jūsu jautājumiem.